RYCHLÝ KONTAKT

Tel: +420 777 26 56 08

Email: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

AKTUALITY

Zdroj: Marketingové noviny

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VERA PRODUCTION,s.r.o.

Objednávka  a úhrada:

1)      Klientovi vzniká právo zúčastnit se pobytu pořádaného společností VERA PRODUCTION, s.r.o. (dále jen „organizátor“) po provedení závazné rezervace, souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami a uhrazení celkové ceny pobytu.

2)      Po zaslání rezervace je nutné uhradit plnou cenu do 7 dnů, jinak rezervace propadá. Celkovou částku je nutné uhradit nejpozději 30 dnů před konáním akce.

3)      Pro případ rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dní před plánovaným termínem je celková cena zájezdu splatná zároveň s provedením závazné rezervace.

4)      Za den zaplacení pobytu se považuje den, kdy byla cena smluvené služby připsána na účet organizátora: 2112977309/0800 a nebo cena pobytu byla složena hotově v provozovně organizátora na adrese Veleslavínova 10, 110 00 Praha 1.

5)      Po obdržení celkové ceny pobytu budou klientovi zaslány, nebo při hotovostní platbě osobně předány, veškeré listiny potřebné k účasti na pobytu, tj. uhrazená faktura a voucher. 

Zrušení pobytu ze strany klienta:

1)      Klient je oprávněn zrušit svou účast na pobytu kdykoliv před stanoveným termínem pobytu.

2)      Zrušení musí být provedeno písemně a zpětně písemně potvrzeno organizátorem. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující datum doručení písemného oznámení o zrušení pobytu organizátorovi.

3)      Storno poplatky se účtují za každého jednoho přihlášeného účastníka celkové ceny zájezdu v následující výši:

30 - 21 dní před odjezdem - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z ceny pobytu

20 - 11 dní před odjezdem - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z ceny pobytu

10 - 6 dní před odjezdem - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z ceny pobytu

5 a méně dní před odjezdem - 100% z ceny pobytu

4)      Pokud se klient nedostaví na pořádaný pobyt, nevzniká klientovi nárok na vrácení již zaplacené ceny pobytu

 

Storno poplatky se vztahují i na změnu termínu ze strany klienta.

 

Zrušení pobytu ze strany organizátora 

1)      Organizátor je oprávněn zrušit pořádaný pobyt v případech,  kdy uskutečnění pobytu není možné ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti tj. při nedostatečném počtu přihlášených osob.

2)      Organizátor má právo zrušit zájezd z důvodů, které nemohly být při sepisování smlouvy předvídatelné a to je-li uskutečnění pobytu konkrétně ztíženo z důvodů mimořádných okolností a vyšší moci tj. zejména havarijní stav v hotelu, kde se má pobyt pořádat, živelná pohroma, nebo bezpečnost, zdraví a životy klientů jsou nějakým způsobem ohroženy.

3)      V těchto uvedených případech nabídne organizátor klientovi jiný termín nebo jiný typ pobytu. V případě, že klient o náhradní pobyt nemá zájem, bude mu organizátorem bez zbytečného odkladu, vyplacena plná částka uhrazené ceny pobytu. Pro tento případ nevzniká zákazníkovi žádný nárok na další náhrady.

4)      Organizátor si vyhrazuje právo na změnu instruktora, konzultanta či lektora uvedeného v programu pobytu  na www.veraproduction.cz (např. ze zdravotních důvodů, nebo vyšší moci). V případě nízkého počtu účastníků v rámci efektivnosti pobytů si organizátor vyhrazuje právo na snížení počtu instruktorů či jiných kvalifikovaných odborníků podílejících se na akci. V těchto případech nevzniká klientovi právo na odstoupení od smlouvy či jinou náhradu

 

Doručení písemností

 

 1)      Pokud nebude stanoveno jinak, veškerá písemná korespondence a písemné oznámení musí být odeslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo doručená osobně. Oznámení budou považována za obdržená:

-        u faxové zprávy: k datu, kdy odesilatel obdržel elektronické potvrzení o doručení,

-       u doporučené pošty s dodejkou: k datu skutečného doručení podle záznamů  pošty, a v  případě odmítnuté   zásilky k datu odmítnutí podle záznamů pošty,

-       u dopisu doručeného osobní cestou nebo kurýrem: k datu doručení.

2)   V případě písemného zrušení pobytu ze strany organizátora nebo klienta je pro zlepšení komunikace v zájmu obou stran informovat se o tomto také navzájem telefonicky.

 

Pojištění

Pojištění, zejména cestovní a úrazové, si sjednává klient na vlastní náklady.

 

Tyto Všeobecné podmínky platí pro všechny klienty, kteří se zúčastní  pobytových zájezdů z nabídky společnosti Vera production, s.r.o.

 
 
VERA PRODUCTION, s.r.o., SRBÍNSKÁ 1373/18, PRAHA 10, 100 00, IČO: 284 03 983,
DIČ: CZ28403983, web: www.veraproduction.cz, e-mail: parpelova@veraproduction.cz